Privacy Statement

We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens

TheNextLab.nl hecht veel belang aan uw privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hiervoor nemen we zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen. In dit privacy statement vindt u informatie over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Als u bijvoorbeeld bij ons een product wilt afsluiten of een schadeclaim indient, vragen we u om persoons- gegevens zoals uw naam en adres. Ook als u onze websites bezoekt, kunnen we van u persoonsgegevens verzamelen, zoals het IP-adres van uw computer.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u.
Het verzamelen, bewaren en gebruiken van uw gegevens noemen we het ‘verwerken’ van uw persoonsgegevens. Dat is een begrip uit de wet. TheNextLab.nl houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Hieronder leest u waarvoor we persoonsgegevens verwerken en welke gegevens dat kunnen zijn.

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?

We bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. In de meeste gevallen ontvangen we persoonsgegevens van uzelf, omdat u één of meerdere producten van ons afneemt of wilt afnemen. De wet spreekt dan van gegevensverwerking die nodig is voor het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst. Het komt erop neer dat we u niet kunnen helpen als klant, als we geen gegevens van u hebben of mogen bewaren.

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt, omdat wij een centrale klantenadministratie bijhouden, marketing- activiteiten verrichten, fraude willen voorkomen en bestrijden of de gegevens gebruiken voor risicobeheersing. In de wet wordt dit ‘de verwerking vanwege gerechtvaardigde belangen’ genoemd. Dit kan ook in uw eigen belang zijn, omdat we u dan beter kunnen helpen en fraude kunnen bestrijden. Daarnaast verwerken we uw gegevens om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Hieronder vindt u meer informatie over de basis waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

  • ​Om de aanvraag van uw product te kunnen beoordelen.
  • Om u als klant te kunnen helpen. Dus voor het aangaan, beheren en/of uitvoeren van onze producten en/of voor het geven van advies over onze producten.

Om risico’s beter te kunnen inschatten

We verwerken persoonsgegevens voor statistische analyse, om risico’s beter te kunnen inschatten en om de prijzen van onze producten goed te kunnen bepalen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld gegevens verwerken om bij het aangaan van een overeenkomst of tijdens de uitvoering daarvan het risico op een mogelijke betalingsachterstand te beheersen.

We bewaren gegevens om in het geval van een klacht of geschil over de juiste informatie te kunnen beschikken.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Persoonsgegevens die we van u ontvangen voor de uitvoering van de overeenkomst. Het gaat hierbij om:

  • Algemene gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.
  • Gegevens om u te kunnen identificeren.
  • Uw rekeningnummer om betalingen van u te kunnen ontvangen of betalingen aan u te doen.

Contacthistorie

Wij leggen vast wanneer u contact heeft met ons. Met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, training, coaching en beoordeling van medewerkers nemen we een deel van de telefoon – gesprekken op. Bij gesprekken over uw bankproducten kunnen we deze opnames ook bewaren als vastlegging van onze afspraken. We leggen ook de inhoud van chats vast.

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

We zorgen voor een goede beveiliging

We besteden veel tijd en aandacht aan de beveiliging van onze systemen en de persoonsgegevens die daarin zijn opgeslagen.

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken

  • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de AVG naleven.​

Wat zijn uw rechten?

Als klant heeft u een aantal rechten die gaan over uw persoonsgegevens. Deze rechten worden hieronder toegelicht.

U heeft Recht op inzage

Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens we van u hebben geregistreerd en waarvoor we deze gebruiken.

U heeft Recht op aanpassing, verwijdering en beperking

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn. U heeft bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, óf omdat u uw toestemming heeft ingetrokken en TheNextLab.nl geen andere geldige reden meer heeft voor de verwerking van uw gegevens. Ook heeft u het recht op beperking van uw persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat u kunt aangeven dat uw gegevens tijdelijk niet gebruikt mogen worden. Hier kunt u gebruik van maken als uw persoonsgegevens niet juist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt, of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw bezwaar door ons nog in behandeling is.

U heeft Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Dit betekent dat u in bepaalde gevallen het recht heeft om ons te vragen de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, over te dragen aan uzelf en een andere dienstverlener.

U heeft Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, als we uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Wij toetsen uw bezwaar zorgvuldig en stoppen indien nodig met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de wijze waarop TheNextLab.nl met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u deze indienen via het volgende e-mail adres: info@thenextlab.nl.
Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Over dit privacy statement

Dit privacy statement kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken. Deze versie is van 15 November 2021

Snel tot de kern van het probleem?

Laten we een gesprek inplannen met een lid van ons team. Dit is een oriënterend gesprek van 15 a 30 minuten om er zeker van te zijn dat The Next Lab bij uw bedrijf past.

Selecteer je academy taal